Järnväg

Vi erbjuder kvalificerade järnvägstjänster inom infrastrukturens samtliga teknikområden där vi arbetar med allt från nybyggnation till drift och underhåll. Entreprenadformerna varierar och kan till exempel vara konsulttjänster, utförandeentreprenader eller totalentreprenader med funktionsåtagande.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av järnvägsbranschen och vi har så kallat  särskilt tillstånd av Transportstyrelsen i Sverige att framföra våra arbetsfordon i trafikerat spår. Vi kan även erbjuda utbildning av personal inom järnvägssäkerhet.

Drift och underhåll
Inom drift och underhåll arbetar vi i olika kontraktsformer. Det kan vara allt från endast felavhjälpning till mer omfattande funktionsåtaganden där det förebyggande underhållet utgör en viktig del i arbetet med att säkerställa en järnvägsanläggning med hög tillgänglighet.

För det felavhjälpande underhållet har vi etablerat beredskapskedjor som med kort varsel kan åtgärda akuta fel inom samtliga teknikområden ban, signal, el/ktl och tele. Vintertid är snöröjningsberedskapen en viktig funktion för att säkerställa framkomligheten på plattformar samt i spår och växlar. I de flesta fall tillhandahåller vi även beredskap för olycksplatsansvariga (OPA) vars primära funktion är att i händelse av olycka göra olycksplatsen säker för räddningstjänst och passagerare.

Grunden i det förebyggande arbetet utgörs av reglerade underhålls- och säkerhetsbesiktningar samt revisioner. I kontrakt med funktionsansvar arbetar vi dessutom med en utökad analys av besiktningsprotokoll och felstatistik för att kunna utföra lämpliga statushöjande åtgärder. Detta i syfte att uppnå och vidmakthålla en bra standard på järnvägsanläggningen vilket minimerar antalet tågpåverkande fel. Det ger lägre kostnader för akut felavhjälpning men framför allt säkerställer det en god tillgänglighet till infrastrukturen.

Entreprenader
På entreprenadsidan åtar vi oss både utförarentreprenader och totalentreprenader inom ett eller flera teknikområden. Totalentreprenaderna omfattar oftast samtliga teknikområden, det vill säga, mark, ban, el/ktl, signal och tele.

Utförarentreprenaderna kan bland annat bestå av nybyggnation, ombyggnad eller renovering av spår, växlar, elkraft, kontaktledning och signalsystem. Andra arbeten som ofta tillhandahålles på timbasis kan vara växel- eller kontaktledningsrevisioner, besiktningar och samtliga förekommande svetsarbeten.

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...