Miljö och samhälle

Infratek vill bidra positivt till samhället genom att agera ansvarsfullt och i linje med allmänna normer för rättvisa och jämlikhet.

Med samlingsbegreppet samhällsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR), menas hur ett företag bidrar till att skydda mänskliga rättigheter, respekt för arbetstagarnas grundläggande rättigheter och anständiga arbetsvillkor, miljöhänsyn, bekämpning av korruption och största möjliga öppenhet.

Inom Infratek uppfattar vi vår egen verksamhet och leveranskedja som det centrala i vårt samhällsansvar. Vårt arbete inom samhällsansvar inkluderar bland annat hur vi förhåller oss till miljön runtomkring oss, etisk handel och etiska riktlinjer för våra anställda.

Enviroment

Etik

Etik handlar om värderingsförankrade förpliktelser för varje enskild individ, sin arbetsgivare, sina medarbetare och samhället som vi alla är en del av. Inom Infratek sätter vi detta på agendan genom riktlinjer för etisk handel och genom etiska riktlinjer för våra anställda.

De etiska mål vi har inom Infratek kan bara bli verklighet om de är förenliga med våra anställdas egna värderingar och normer eller samhällets behov (t ex miljö, säkerhet, jämställdhet). Detta innebär att strategin endast kan omsättas i handling när den enskilda medarbetarens värderingar lyfts fram och kommer i balans med Infrateks.

Etisk handel
Infratek har genomfört en uppföljning av underleverantörer för att säkerställa att de uppfyller de krav vi har från våra kunder och samarbetspartners. Vid inköp ställer Infratek etiska krav till leverantörerna där de förpliktar sig till att utöva sin verksamhet på att sådant sätt att det inte bryter mot internationellt erkända principer och riktlinjer för mänskliga och arbetstagares rättigheter, miljö och korruption. Leverantörerna förpliktar sig också till att stå för att deras egna producenter och underleverantörer inte bryter mot dessa principer. Infratek ställer kvar på att större investeringar ska hålla hög miljömässig kvalitet.

Interna etiska riktlinjer
Infrateks etiska riktlinjer gäller alla anställda i koncernen, förtroendevalda och styrelsemedlemmar. Riktlinjerna reglerar uppförande och handlingar, både i förbindelse med verksamhetsdrift och i kontakt med kunder, samarbetspartners och medarbetare. Riktlinjerna anses som ett minimikrav. Alla anställda ska följa externa lagar och föreskrifter, branschetiska riktlinjer och interna regler som gäller för Infrateks verksamhet. Infrateks personal ska känna till innehållet i koncernens etiska riktlinjer och det arbetas kontinuerligt med att riktlinjerna ska efterlevas i organisationen.

Utbildning

I vår verksamhet är den enskilda medarbetarens insats avgörande. Alla anställda ska känna till våra etiska riktlinjer och vad de innebär för den enskilda individen. Därför har vi infört principen att alla nyanställda ska läsa igenom och bekanta sig med innehållet i Infrateks etiska riktlinjer i samband med att de börjar hos oss.

Etiska krav vid inköp är ett omfattande ämne som kräver ny kunskap. De som ska ställa kraven bör veta vad de olika kraven innebär och de bör känna till metoder för uppföljning. För att säkerställa att vi har nödvändig kompetens kommer det utarbetas en utbildningsplan för våra inköpare.

Alla anställda ska känna till vår miljöpolicy och vilka mål vi har.  Infratek har tagit fram en miljövänlig utbildning via e-learning. Alla anställda genomgår en generell utbildning inom olika miljöteman samt aspekter som är specifika för de olika verksamhetsområdena. Genom att granska våra arbetsprocesser har vi identifierat områden med särskilda risker.

  • Hantering av kemikalier
  • Omhändertagande av farligt avfall
  • Transport av farligt avfall

Fordon

Infratek har nästan lika många fordon som medarbetare – strax över 1400 totalt. Våra 1100 bilar och över 300 skåpbilar är vitala för vår möjlighet att drifta, underhålla och bygga kritisk infrastruktur. Våra fordon är också nödvändiga för att vi ska kunna utföra beredskapstjänst vilket avgör vilka sorts fordon vi behöver ha.

Vid elavbrott är vi beredda att rycka ut, oavsett vilken årstid, vilken tid det är på dygnet och vad det är för geografisk plats där felet uppstått. Det moderna samhället är beroende av att vi snabbt och effektivt kan utföra vårt jobb för att du som användare ska få elen tillbaka. Inte alla kablar och kraftstationer ligger i staden eller vid en asfalterad väg. Majoriteten av vårt arbete, oavsett om det är i beredskapstjänst eller inte, sker på mindre vägar. Det är anledningen till att de flesta av våra fordon har fyrhjulsdrift, dragkrok och dieselmotor. Vi måste alltid ha bra framkomlighet och ha med de verktyg som behövs. Detta innebär att vi ofta har med en skåpbil eller släpvagn full med delar och verktyg. Då är fyrhjulsdriften viktig, särskilt under vintern. 

På Infratek är HMS (hälsa, miljö och säkerhet) en del av vårt DNA. Säkerheten för våra anställda som måste köra oavsett väderleksförhållande är avgörande. Infrateks medarbetare ska både komma till och från jobbet på ett säkert sätt. Dessa krav speglar sig i vår vagnpark.

Det är också därför vi leasar alla våra bilar. Bilarna byts ut var tredje år eller efter 15.000 mil. På det sättet kan vi säkerställa att vi alltid har den säkraste utrustningen i våra bilar, samtidigt som bilarnas motorer blir mer miljövänliga. Vi har satt konkreta miljömål; varje år ska vi minska det totala utsläppet av CO2 och NOx, och vi ska ha högre procentdel av miljövänliga bilar än LeasePlan’s genomsnittliga vagnpark.

I Norden är Infratek marknadsledande i bygget av laddstationer för elbilar. Vår beredskapstjänst kräver dock bilar med fyrhjulsdrift och dragkrok vilket innebär att vi ännu inte har några elbilar i vår egen vagnpark. Nästan alla fel där vi rycker ut är kopplat till elavbrott vilket hade gjort det omöjligt för oss att ladda bilarna. Ändå satsar Infratek på att ta in elbilar med nödvändig kapacitet så fort de finns på den nordiska marknaden.

Bilder av bilar

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...